Sprzedam - dom, 57 m2, Wilkowice
    Cena: 72 800 PLN
     Dodano dnia: 2018-01-10  |  ID oferty: 1037933

Lokalizacja obiektu
 Typ nieruchomości › dom
 Województwo › śląskie
 Miasto / Powiat › Wilkowice

Informacje o obiekcie
 Powierzchnia › 57 m2
 Cena › 72 800 PLN
 Cena za m2 1 277 PLN/m2

Informacje dodatkowe
 Liczba pokoi › 2
 Ilość pięter › 1
 Rok budowy › 1955

Opis
ATRAKCYJNA OFERTA

KONTAKT: 604097702, 508186555

OGŁOSZENIE - AUKCJA 05.02.2018r

Syndyk masy upadłości Władysławy Dybek w upadłości likwidacyjnej zamieszkałej 43-365 Wilkowice ul. Strażacka 26 sprzeda na poniższych warunkach w drodze aukcji:
1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
o pow. użytkowej 57 msup2 w zabudowie wolno stojącej na działce nr ewid. 55632 o pow.
0,0377 ha, obręb 0007 Wilkowice w Wilkowicach ul. Strażacka 26 , KW BB1B 001495077.

Minimalna cena wywoławcza sprzedaży ww nieruchomości wynosi 72.800,00 zł

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:
- wpłata wadium w wysokości 10 ceny wywoławczej przedmiotu aukcji na rachunek
bankowy upadłego: BGŻ BNP Paribas 17 2030 0045 1130 0000 1554 2370
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu
przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za
wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 sect 1 kodeksu cywilnego.
- zobowiązanie się nabywcy do pokrycia wszelkich kosztów i ciężarów podatki, opłaty
związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz z przeniesieniem praw
- złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem aukcji

Aukcja odbędzie się w dniu 5 luty 2018r. o godz. 12.00 w Sądzie Rejonowym Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, sala 47.
Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej
w dniu 2 luty 2018r.
Syndyk zastrzega sobie możliwość zmiany warunków sprzedaży oraz odwołania aukcji
w każdym czasie bez jakichkolwiek roszczeń wobec masy upadłości.
Regulamin aukcji oraz informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu
604 097 702, 508 186 555 oraz pocztą elektroniczną: syndyk.piotr@gmail.com.


REGULAMIN AUKCJI - 05.02.2018r

I. PRZEDMIOT AUKCJI

1. Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym
o pow. użytkowej 57 msup2 w zabudowie wolno stojącej na działce nr ewid. 55632 o pow.
0,0377 ha, obręb 0007 Wilkowice w Wilkowicach ul. Strażacka 26 , KW BB1B 001495077.
Minimalna cena wywoławcza sprzedaży ww nieruchomości wynosi 72.800,00 zł
siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset zł

II. OGŁOSZENIE AUKCJI

Postępowanie aukcyjne rozpoczyna się od ogłoszenia o aukcji, zamieszczonego przez syndyka masy upadłości w prasie i co najmniej na dwóch ogólnopolskich portalach internetowych, w którym w szczególności informuje się o:
1. przedmiocie aukcji,
2. terminie i miejscu aukcji,
3. wysokości wadium,
4. sposobie udostępniania oferentom Warunków Aukcji i innych dokumentów dotyczących
przedmiotowej nieruchomości,
5. możliwości oglądania nieruchomości.

III. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10 ceny
wywoławczej przedmiotu aukcji na rachunek bankowy upadłego:
BGŻ BNP Paribas 17 2030 0045 1130 0000 1554 2370
2. Wpłata wadium musi być zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej
w dniu 2 luty 2018r. W przypadku braku wpłaty wadium na rachunku bankowym masy
upadłości w terminie opisanym powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji.
3. W przypadku wybrania oferty danego oferenta wadium zostaje zaliczone na poczet ceny
sprzedaży.
4. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została
wybrana lub wstrzymania się z zapłatą pozostałej części oferowanej ceny, wadium
przepada na rzecz masy upadłości.
5. W przypadku nie wybrania oferty danego oferenta wadium zwraca się niezwłocznie po
zatwierdzeniu wyboru oferty przez Sędziego Komisarza, przy czym:
a zwrot następuje w formie przelewu bankowego na podane przez oferenta w stosownym
oświadczeniu konto bankowe,
b za czas pozostawania kwoty wadium na koncie upadłego, oferentowi nie należą się
jakiekolwiek odsetki.

IV. AUKCJA
sect1
1. Aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza.
2. Aukcja odbędzie się w dniu 5 luty 2018r. o godz 12.00 w siedzibie Sądu Rejonowego
Wydział VI Gospodarczy w Bielsku-Białej ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała,
sala nr 47.
3. Oferenci biorą udział w posiedzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem.
Oferenci występujący osobiście muszą posiadać do wglądu dokument tożsamości.
Pełnomocnicy działający w imieniu oferenta muszą przedłożyć oryginał pełnomocnictwa i
dokument potwierdzający status oferenta KRS, wypis CEDiG itp..
4. Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji, oprócz wpłaty wadium jest uprzednie
dostarczenie w dniu aukcji na posiedzeniu, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, że:
a akceptuje warunki Regulaminu Aukcji,
b zapoznał się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu i nie
wnosi do niego zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i
prawne na zasadzie art. 558 sect 1 kodeksu cywilnego.
c numer rachunku bankowego na które powinno zostać zwrócone wadium.

sect2
1. Aukcja rozpoczyna się od przedstawienia przez syndyka przedmiotu aukcji.
2. Aukcja ma charakter ustny.
3. Aukcja odbywa się w ten sposób, że Syndyk rozpoczyna licytację od ceny wywoławczej.
Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, że podwyższenie ceny nie może być mniejsze
niż wynosi kwota post

Lokalizacja na mapie
Na mapie zaznaczono miejsce gdzie znajduje się oferowana nieruchomość.
Ładowanie mapy...

Dane kontaktowe
Poniżej znajdują się dane umożliwiające kontakt z osobą oferującą nieruchomość.

info Uprzejmie prosimy powołać się na serwis CzasZamieszkać.pl podczas kontaktu z ogłoszeniodawcą. Dziękujemy.

 Nr oferty w Biurze › JRC-DS-8628
Podaj ten nr oferty podczas kontaktu telefonicznego.
 Wyślij wiadomość ›
 Kod ›
140942
 Przepisz kod ›
 Twój e-mail ›

← Wstecz
wszystkie oferty tego ogłoszeniodawcy

Zdjęcia
lupa Kliknij na miniaturę, aby zobaczyć zdjęcie w pełnych rozmiarach.

Wyświetleń oferty: 29