czaszamieszkac.pl

Strona o aranżacji, budownictwie i ogrodzie.

rodzaje działek oznaczenia
Budownictwo

Rodzaje i oznaczenia działek gruntowych

Na terenie kraju określona jest ścisła klasyfikacja działek gruntowych oraz ich oznaczenia. Warto się z nimi zapoznać oraz dowiedzieć nieco więcej na temat ich specyfiki.

Działki rolne

Wśród różnych rodzajów działek gruntowych można wymienić między innymi działki rolne, które są sklasyfikowane jako użytki rolne. Nie obejmują ich grunty z innym przeznaczeniem, na przykład grunty zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Oznaczenie gruntów rolnych to „R”, sadów „S”, a łąk trwałych „Ł”.

Działki siedliskowe

Kolejnym rodzajem działek gruntowych są działki siedliskowe, które także stanowią element zabudowy zagrodowej. Najczęściej w ich posiadaniu są rolnicy, a na ich terenie mogą znajdować się liczne zabudowania gospodarcze. Na działce siedliskowej możliwa jest budowa obiektu mieszkalnego, jednak w tym przypadku istotne są wytyczne z planu zagospodarowania przestrzennego.

Działki budowlane

Działki budowlane to kolejny rodzaj działek gruntowych. Są one przeznaczone na cele budowlane, dlatego mogą na nich powstawać obiekty mieszkalne oraz inne. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczana jest jako „MN”, a zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jako „MW”. Tereny mieszkaniowe ogólnie oznaczane są jako kategoria „B”.

Działki inwestycyjne

Rodzaje działek oznaczenia obejmują także działki o charakterze inwestycyjnym. Inaczej nazywane są one również działkami przemysłowymi, a ich przeznaczeniem jest działalność inwestycyjno-przemysłowa. Tereny przemysłowe w szerokim znaczeniu oznaczane są jako „Ba”, natomiast inne tereny zabudowane to „Bi”. „Bp” to zurbanizowane tereny, które nie są zabudowane lub które znajdują się w trakcie budowy.

Działki rekreacyjne

Kolejnym rodzajem działek gruntowych na terenie kraju są działki rekreacyjne. Są one przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a wytyczne dotyczące ich zagospodarowania znajdują się w miejscowym planie zabudowy. Działki rekreacyjne oznaczane są jako „Bz”.

Działki leśne

Ewidencja działek gruntowych obejmuje również działki leśne. Są to grunty leśne, które charakteryzują się zwartą powierzchnią oraz rośnie na nich typowa, leśna roślinność. Lasy oznaczane są jako „ZL”, a tereny objęte ochroną środowiska naturalnego „ZN”. Działki leśne obejmują także tereny zieleni urządzonej („ZP”), tereny ogródków działkowych („ZD”), a także cmentarze („ZC”) oraz obszary, które są zagrożone powodzią („ZZ”). Wszelkie inwestycje budowlane, które są realizowane na obszarze działek leśnych, podlegają specjalnym wytycznym, między innymi ścisłej ochronie przeciwpożarowej.